Een breder perspectief

Peter Hovens gaat in het boek SamenWereld, Hoe het geloof in de politiek en het vertrouwen in de overheid terugkeren in op het Huis van Thorbecke. Hij stelt vast dat in het huidige tijdsgewricht kritisch moet worden gekeken naar de toekomstbestendigheid van dat huis. Hovens stelt vast dat het begrip 'volkssoevereiniteit' het fundament vormt van dat huis en dat het van daaruit moet worden opgebouwd. 

Ten eerste zal de samenleving zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor de leefbaarheid in de eigen omgeving en minder moeten leunen op de overheid.

Wanneer we ten tweede een niveau hoger gaan, dan ontmoeten we de gemeente ook wel eerste overheid genoemd. Om het juiste schaalniveau van die gemeente te bepalen gebruikt Hovens de regio Zuid-Limburg als voorbeeld. Hij stelt vast dat Zuid-Limburg één gemeente moet worden en dat deze constatering moet worden doorvertaald naar heel Nederland.
Zuid-Limburg is een COROP-regio. COROP staat voor Coördinatie Commissie Regionaal OnderzoeksProgramma en is een veelgebruikte regionale indeling van Nederland. We kennen veertig van dergelijke regio's (zie afbeelding hiernaast).

Dat betekent dat Nederland op termijn uit nog maar veertig gemeenten zou moeten bestaan. Dat maakt het bestaan van provincies als middenbestuur overbodig.

Zuid-Limburg wordt de koploper van een nieuw bestuurlijk Nederland.